Ogólne Warunki Umowy

Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy, zwane również dalej Regulaminem lub OWU, określają zasady i warunki świadczenia usług monitorowania.
Umowa o świadczenie usług monitorowania logistycznego nie stanowi umowy ubezpieczenia i jej nie zastępuje. 


§1
Słowniczek

Użyte w Umowie oraz niniejszych OWU określenia oznaczają:
Umowa – umowa o świadczenie usług monitorowania logistycznego,
System Monitorowania – system umożliwiający ustalenie stanu obiektu w zakresie jego bieżącego położenia, prędkości, kierunku poruszania się, stanu paliwa, a także umożliwiający zdalne odcięcie zapłonu w obiekcie, składający się z urządzenia zamontowanego w obiekcie, urządzeń dodatkowych oraz dostępu do Programu umożliwiającego monitorowanie danych,
obiekt mobilny – pojazd mechaniczny, w którym instalowane są urządzenia Systemu Monitorowania, będący przedmiotem wykonania Umowy, 
urządzenie podstawowe – nadajnik systemu GPS pozwalający na monitorowanie położenia obiektu w czasie rzeczywistym
urządzenie dodatkowe – urządzenie umożliwiające monitorowanie innych niż położenie danych dotyczących obiektu mobilnego, np. poziomu paliwa, odcięcie zapłonu, etc.

 

§ 2
Montaż urządzeń i warunki gwarancji

Montaż zostanie przeprowadzony na podstawie Umowy. Zakończenie prac montażowych zostanie potwierdzone na protokole odbiorczym, podpisanym przez Zleceniodawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
W celu dokonania montażu Zleceniodawca zobowiązany jest do podstawienia obiektu w miejscu i terminie uzgodnionym ze Zleceniobiorcą. Obowiązek ten dotyczy również wykonywania niezbędnych prac serwisowych urządzeń Systemu Monitorowania lub kontroli ich stanu. Montaż urządzenia jest możliwy wyłącznie w warunkach dodatniej temperatury otoczenia i braku opadów atmosferycznych, wobec czego w przypadku wystąpienia temperatur ujemnych, wilgoci lub opadów Zleceniodawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas montażu pomieszczenia spełniającego powyższe warunki. Brak spełnienia tego wymogu stanowić będzie przeszkodę do wykonania usługi montażu z winy Zleceniodawcy, co uprawnia Zleceniobiorcę do obciążenia Zleceniodawcy kosztami usługi montażu, zgodnie z cennikiem.
W przypadku korzystania przez Zleceniodawcę z urządzeń zakupionych od Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca wykonuje nieodpłatnie usługi serwisowe w okresie 12 miesięcy gwarancji, zaś opłaty za czynności serwisowe w późniejszym czasie określa umowa.
Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne i podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji.
W przypadku ujawnienia uszkodzenia mechanicznego lub naruszenia integralności urządzeń Systemu Monitorowania uprawnienia gwarancyjne wygasają.

 

§ 3
Udostępnianie Programu

W ramach wykonania przedmiotu umowy Zleceniobiorca udostępni Zleceniodawcy dostęp do programu umożliwiającego monitorowanie logistyczne  na warunkach określonych w Umowie.
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem programu, w szczególności wynikających z dostępu do programu przez osoby trzecie lub udostępnienia przez Zleceniobiorcę osobom trzecim jego haseł dostępu.


§ 4
Usługa monitoringu logistycznego

Usługa monitoringu logistycznego polega na monitorowaniu sygnałów logistycznych z obiektu mobilnego przez Zleceniobiorcę za pomocą przeglądarki internetowej..
Zakres świadczonej usługi monitoringu logistycznego obejmuje:
monitorowanie aktualnego położenia obiektu,
monitorowanie trasy przebytej przez obiekt,
monitorowaniu stanu paliwa w obiekcie systemem OBD,
zdalne odcięcie zapłonu w obiekcie
Zleceniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu urządzeń Systemu Monitorowania, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty ujawnienia nieprawidłowości. 


§ 5
Odpowiedzialność 

Zleceniobiorca nie odpowiada za wadliwe działanie fabrycznych urządzeń pomiarowych podłączonych do urządzeń Systemu Monitorowania, w szczególności służących do pomiaru poziomu paliwa.
Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi monitorowania z następujących powodów:
siły wyższej,
zakłóceń spowodowanych pracą innych urządzeń zainstalowanych w obiekcje mobilnym, 
braku możliwości odbioru lub nadania sygnałów potrzebnych do prawidłowej pracy w obiekcie mobilnym. 
nieprawidłowej  pracy radiowych łączy transmisyjnych, w tym GSM,  
niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez Zleceniodawcę jego obowiązków wynikających z Umowy
niewłaściwego używania urządzenia zainstalowanego w obiekcie mobilnym
uszkodzenia urządzeń Systemu Monitorowania,

 

§ 6
Obowiązki Zleceniodawcy

Zleceniodawca zobowiązany jest do:
umożliwienia instalacji i podłączenia Systemu Monitorowania.
Dostarczenia Zleceniobiorcy wszelkich informacji technicznych, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności danych dotyczących zastosowanych zmian w konstrukcji i układach obiektu. 
Nie dokonywania żadnych zmian w zainstalowanych w obiekcie urządzeniach.
Informowania Zleceniobiorcy o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu systemu, nie później niż w terminie 7 dni od daty ujawnienia tych nieprawidłowości.
Zapewnienia  właściwego stanu naładowania akumulatora w obiekcie.

 

§ 7
Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Umowy Zleceniodawca winien zgłaszać Zleceniobiorcy na piśmie w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia. 
Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszą Umową będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zleceniobiorcy.
W sprawach nieuregulowanych Umową i niniejszym OWU mają zastosowanie odpowiednie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 8
Licencje

Na mocy Umowy Zleceniobiorca umożliwia Zleceniodawcy dostęp do programu umożliwiającego monitorowanie logistyczne obiektów. 
Udzielenie dostępu do Programu stanowi udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z Programu w okresie trwania Umowy dla celów wykonania jej przedmiotu.
Wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne do Programu należą do Zleceniobiorcy i Zleceniodawca nie jest uprawniony do ingerowania w Program, jego kopiowania, udzielania dostępu osobom trzecim czy jakiegokolwiek użytkowania, poza warunkami określonymi w Umowie.

 

§ 9
Poufność

Zleceniodawca i Zleceniobiorca zobowiązani są do zachowania poufności w zakresie warunków Umowy oraz danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w okresie obowiązywania umowy oraz przez okres dalszych 5 lat po okresie jej obowiązywania. 


 

 

 

 

Nie jesteś pewien?
Umów się na prezentację!

Poznaj wszystkie korzyści monitoringu pojazdów podczas jednego krótkiego spotkania on-line.
 

Umów się na prezentację